Δίκτυο Εναλλακτικού Συνδικαλισμού / Αλληλεγγύη στις Καθαρίστριες (Ελλάδα)

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εναλλακτικών Συνδικάτων και Συνδικάτων Βάσης

Αλληλεγγύη και υποστήριξη στις 595 καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδας

Το κείμενο σε PDF
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εναλλακτικών Συνδικάτων και Συνδικάτων Βάσης εκφράζει την υποστήριξη και την αλληλεγγύη του στις 595 καθαρίστριες του ελληνικού υπουργείου Οικονομικών που απολύθηκαν στις 17 Σεπτεμβρίου 2013 για να παραδοθεί η υπηρεσία σε ιδιώτες υπεργολάβους. Εδώ και 11 μήνες αγωνίζονται για να ξαναβρούν τις δουλειές τους και ενάντια στις πολιτικές λιτότητας και στις κυβερνήσεις που τις εφαρμόζουν, στη κυβέρνηση Σαμαρά και στη Τρόικα.

Εκτιμούμε ότι πρέπει να διεθνοποιήσουμε και να συντονίσουμε τους αγώνες καθώς και να δημιουργήσουμε δίκτυα υποστήριξης και αλληλεγγύης μεταξύ των εργαζομένων, ανδρών και γυναικών, όλων των χωρών προκειμένου να κάνουμε μέτωπο ενάντια στις πολιτικές που μειώνουν τους μισθούς, περικόπτουν τις υπηρεσίες, τιμωρούν τη φτώχεια και ποινικοποιούν τους αγώνες. Πολιτικές που εφαρμόζονται τοπικά στο πλαίσιο μιας συνολικής πολιτικής που βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στο κέρδος των ελαχίστων.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εναλλακτικών Συνδικάτων και Συνδικάτων Βάσης θα προωθήσει υποστηρικτικές δράσεις σε διάφορες χώρες στη διάρκεια της εβδομάδας διεθνούς αλληλεγγύης που θα γίνει από τις 15 μέχρι τις 22 του Σεπτέμβρη και καλεί όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις να πραγματοποιήσουν τις δράσεις υποστήριξης που θα επιλέξουν.

Solidarity and support with 595 cleaning workers of Ministry of Finance of Greece.
The European Network of Alternative and Base Unions expresses its support and solidarity with 595 cleaning workers of the Greek Finance Ministry who were dismissed on September 17 2013 to put the cleaning service in the hands of private subcontractors. It’s been 11 months since they started their struggle to regain employment and against the austerity policies and the governments that implement them, the Samaras government and the Troika.
We believe that we need to globalize and coordinate the struggles and establish supportive networks and solidarity among and workers from all countries to fight against salary reduction policies, cuts in services, criminalization of poverty and criminalization of struggles which are implemented locally under a global policy based only on the profit of a few.
The European Network of Alternative and Base Unions will boost support actions in various countries during the international solidarity week that will take place from 15 to 22 September and calls all social organizations and European union to perform support actions.
Le réseau européen des syndicats alternatifs et de base manifeste son soutien et sa solidarité avec les 595 femmes de ménage du ministère des finances grec, licenciées depuis le 17 septembre 2013, pour pouvoir transférer l’activité qu’elles exerçaient dans les mains d’entreprises sous-traitantes privées.
Le réseau européen des syndicats alternatifs et de base manifeste son soutien et sa solidarité avec les 595 femmes de ménage du ministère des finances grec, licenciées depuis le 17 septembre 2013, pour pouvoir transférer l’activité qu’elles exerçaient dans les mains d’entreprises sous-traitantes privées.
Depuis 11 mois, elles sont en lutte pour retrouver leur emploi et contre les politiques d’austérité et les institutions qui les appliquent, comme le gouvernement Samaras et la Troika.
Nous affirmons qu’il faut unifier et coordonner les luttes et construire des réseaux d’aide et de solidarité entre les travailleuses et les travailleurs de tous les pays, pour faire face aux politiques de baisse des salaires, de destruction des services publics, de pénalisation de la pauvreté et de criminalisation des luttes, qui s’appliquent partout pour satisfaire une politique basée uniquement sur les bénéfices confisqués par quelques uns.
Le Réseau européen des syndicats alternatifs et de base organisera des actions de soutien dans divers pays durant la semaine de solidarité internationale, entre le 15 et le 22 septembre et nous appelons toutes les organisations sociales et syndicales européennes à organiser les actions de soutien qu’elles jugeront appropriées.
La Rete europea del Sindacalismo alternativo e di Base manifesta il suo appoggio alle 595 operaie delle pulizie del Ministero delle Finanze greco di Atene che furono licenziate il 17 settembre del 2013 per mettere il servizio di pulizia nelle mani delle aziende esterne private.Da 11 mesi sono in lotta per recuperare il loro impiego e contro le politiche di austerità ed i governi che le applicano, contro il governo Samaras e la Troika.
Affermiamo che bisogna globalizzare e coordinare le lotte e consolidare reti di appoggio e solidarietà tra lavoratori e lavoratrici di tutti i paesi per far fronte alle politiche di riduzione salariale, tagli ai servizi, penalizzazione della povertà e criminalizzazione delle lotte che vengono praticate localmente su mandato della politica globale basata sul beneficio di pochi.
La Rete Europea del Sindacalismo Alternativo e di Base darà impulso alle azioni di appoggio nei diversi paesi durante la settimana di Solidarietà internazionale tra il 15 e il 22 settembre e chiede a tutte le organizzazioni sindacali e sociali di realizzare azioni di appoggio.
La Red Europea de Sindicatos Alternativos y de Base manifiesta su apoyo y solidaridad con las 595 trabajadoras de limpieza del ministerio de Finanzas griego que fueron despedidas el 17 de septiembre de 2013 para poner el servicio de limpieza a disposición de los subcontratistas privados. Desde hace 11 meses están en lucha para recuperar el empleo y contra las políticas de austeridad y los gobiernos que las aplican, el gobierno Samaras y la Troika.
Consideramos que hay que globalizar y coordinar las luchas y establecer redes de apoyo y solidaridad entre las trabajadoras y trabajadores de todos los países para hacer frente a las politicas de reducción salarial, recortes en los servicios, penalización de la pobreza y criminalización de las luchas que están aplicando localmente bajo una política global basada sólo en el beneficio de unos pocos.
La Red Europa de Sindicatos Alternativos y de Base impulsará acciones de apoyo en los diversos países durante la semana de solidaridad internacional que tendrá lugar durante los días 15 a 22 de septiembre y llama a realizar las acciones de apoyo que consideren a todas las organizaciones sociales y sindicales europeas.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης