Χωρίς εικόνα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ για το 2015 του Ταμείου Αλληλοβοήθειας της ΕΣΕ Αθήνας

20 Ιανουαρίου 2016 ΕΣΕ Αθήνας 0

ΕΣΟΔΑ υπόλοιπο Ταμείου από 31/12/2014………………………………456,17 από συνδρομές……………………………………………………….953,00 από πώληση ατζέντας………………………………………………3703,30 από συνδικαλιστικές οργανώσεις του εξωτερικού